Predikan söndag 24 september

Heb 1:1-14

 

KRISTUS ÄR STÖRRE ÄN ÄNGLARNA

Jesus Kristus är Guds Son.

 

Ofta och på många olika sätt har Gud talat till våra förfäder genom profeterna, och undan för undan avslöjat sina planer. Men nu mot tidens slut har han talat till oss genom sin Son. Genom Sonen har Gud skapat världen, och allt ska till sist också tillhöra Sonen.

 

Guds Son, utstrålar Faderns härlighet. Han återspeglar Fadern själv, och han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog, för att rena oss från synden, och som nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige.

 

Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar också det namn, som han fått av sin Far. Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: Du är min Son, och i dag har jag gett dig den härlighet, som hör till det namnet. Eller: Jag är hans Far, och han är min Son. Och när hans förstfödde Son kom till jorden sa Gud: Alla Guds änglar ska ära honom.

 

Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden, och som tjänare, flammande av eld. Men om sin Son säger han: Ditt kungarike Gud, kommer att finnas till, i evighet. Du regerar med rättvisa.Du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan.

 

Gud kallade honom också Herre, när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden, och himlarna är ett verk av dina händer. Allt detta ska försvinna och bli till ingenting, men du kommer, att finns i evighet. Det kommer att nötas ut som gamla kläder. Och en dag kommer du att vika ihop dem, och byta ut dem mot något nytt. Men du själv kommer aldrig att förändras, och du lever i evighet.

 

Har Gud någonsin sagt till en ängel, det som han säger till sin Son: Sitt här på hedersplatsen vid min högra sida, tills jag har lagt alla dina fiender under dina fötter. Nej, änglarna är ju bara budbärare, som skickas ut för att hjälpa dem, som ska bli frälsta och räddade.

 

Brevet till hebreerna beskriver i detalj hur Jesus Kristus uppfyller Gamla testamentets löften och profetior. Judarna trodde på de gammaltestamentliga skrifterna, men de flesta vägrade aceptera, att Jesus skulle vara den efterlängtade Messias. Mottagarna till detta brev är troligen judekristna.

 

De hade god kunskap i skrifterna och de hade bekänt sin tro på Kristus, men på grund av tvivel, förföljelse eller falsk undervisning, var deras kristna tro i farosonen och de var nära, att återgå till den judiska tron. Det är oklart vem som är författare till hebreerbrevet. Många av den första generationens kända kristna har nämnts, till exempel Lukas, Barnabas, Apollos och Priscilla.

 

Naturligtvis är också Paulus föreslagen, men de flesta bibelkännare tror inte, att det var han eftersom stilen skiljer sig från de brev vi vet, att han har skrivit. Dessutom brukade Paulus presentera sig i sina brev, och stödja sig på sin auktoritet som apostel Hebreerbrevets författare varken avslöjar sin identitet, eller hänvisar till ögonvittnesskildringar, från Jesu verksamhet.

 

Vem författaren än är, så är tydligen både Paulus och hans verksamhet välbekant. Brevet är troligtvis skrivet av någon nära medarbetare till Paulus, som ofta hört honom predika. Under Gamla testamentets tid gjorde Gud sitt budskap känt på många olika sätt. Till Jesaja talade han i syner (Jes 6), till Jakob i en dröm (1 Mos 28:10-22), och till Abraham och Mose personligen (1 Mos 18, 2 Mos31:18).

 

De judar, som kunde sin historia, fann det säkert inte svårt att tro att Gud, fortfarande gjorde sin vilja känd. Däremot var det nog en förvånande tanke att Gud, skulle kunna uppenbara sig själv genom, att tala genom sin Son, Jesus Kristus. Jesus är uppfyllelsen på och höjdpunkten av alla Guds många uppenbarelser genom historien.

 

Jesus är inte bara Guds talesman, utan dessutom Gud själv, samme Gud, som talade på Gamla testamentets tid. Han är evig och han var verksam tillsammans med Fadern, vid världens skapelse (Joh 1:3,Kol 1:16). Han är den fullständiga uppenbarelsen av Gud. Du kan inte få en bättre bild av Gud, än genom att betrakta Kristus. Han förkroppsligar Gud på ett fullkomligt sätt.

 

Hebreerbrevet visar parallellt Guds frälsande kraft och skapande kraft. Med andra ord är det samma kraft, som satte ihop universum och fick det att fungera, som tar bort vår synd. Detta visar hur fel det är att tro, att Gud inte kan förlåta. Ingen synd kan vara för stor för universums härskare, att hantera.

 

Han kan och han vill förlåta oss, när vi kommer till honom genom hans Son. Jesus är Guds förstfödde och ende Son. I en judisk familj har den först födde sonen en alldeles särskild ställning, som innebär både förmåner och ansvar. En kristen med judisk bakgrund som läste detta, skulle omedelbart inse att som Guds förstfödde, var Jesus satt över allt annat skapat.

 

Eftesom mottagarna av det här brevet utsattes för sitt eget folks förakt och förföljelse, kände de sig ofta isolerade. Många var säkert frestade att byta ut tron på den evige och oföränderlige Kristus, mot sin gamla och välbekanta tro, men de blir varnade för detta. Kristus är den enda tryggheten i en föränderlig värld.

 

Vad som än kommer att hända förblir han densamme. Därför kan en kristen var fullständigt trygg, han står på universums stadigaste grund, Jesus Kristus. Vad innebär det att Jesus aldrig kommer att förändras? Det betyder att hans karaktär alltid kommer att vara densamma. Hans kärlek till oss upphör inte, han överger aldrig rätt och rättvisa och hans nåd och barmhärtighet mot oss ovärdiga kommer aldrig att förändras.

 

Gläd dig åt detta faktum ! Kristus är densamme för evigt, och han kommer alltid att hjälpa dig, när du behöver det och erbjuda förlåtelse, när du faller. Falska lärare i många av de  första församlingarna menade, att Gud bara kunde nås via änglarnas hjälp. I stället för att tillbe Gud direkt, föll de som förts vilse i denna tro, på knä för änglar.

 

Här görs fullständigt klart, att sådan undervisning är falsk. Somliga ansåg att Jesus var den förnämste bland änglarna, med dels är Jesus ingen ängel, dels ska änglar inte tillbes (Kol 2:18, Upp 19:1-10). Jesus är Gud, och det är bara han som ska ha vår tillbedjan. Änglarna är Guds budbärare, är skapade av honom och står under hans auktoritet (Kol 1:16).

 

De har flera olika uppgifter: Att betjäna de troende (1:14), att beskydda de hjälplösa (Matt 18:10-11), att bära fram särskilda budskap från Gud (Upp 14:6-12), och att verkställa Guds dom (Apg 12:1-23, Upp 20:1-3).

 

Gud välsigne dig

Gunilla, pastor i Tempelchurch församling