Predikan söndagen den 28 maj

 

Den Helige Ande

 

Joh. 7:37-39

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

 

Många människor hade under årens lopp lyssnat på Jesus, många hade bevittnat Hans kraftgärningar. Men de flesta som vid detta tillfälle lyssnade på Honom, förstod säkert inte vad Han menade med ”strömmar av levande vatten”, att Han talade om Den Helige Ande. Det översteg deras mänskliga fattningsförmåga.

 

Men senare förklarade Han i klartext för lärjungarna vad Han menade.

 

(Joh. 14:16-20) Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.

 

Och…

 

(Apg. 1:4-8) Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 

 

Jesus hade varit tillsammans med lärjungarna under tre års tid. Han hade väglett dem och undervisat dem. Han hade hittills utgjort ”kontaktlänken” mellan dem och Fadern. Men nu skulle Han snart lämna dem, och de skulle komma att behöva ”stå på egna ben”, de skulle behöva stå i direktförbindelse med Fadern.

 

(Joh. 14:26) Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

 

Och Hjälparen kom på pingstdagen.

 

 

Apg. 2:1-11

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

 

Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galiléer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." 

 

En helt ny dimension öppnade sig för lärjungarna. De blev fyllda av Den Helige Ande. Och nu fylldes de av Guds Kraft. Och det var med den kraften som de kunde inleda arbetet med att börja bygga Guds församling. ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”. Och genom deras pionjärarbete, började evangeliet spridas över hela världen.

 

Ef. 2:17-22

Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

 

Vi ska vara innerligt tacksamma för det apostlarna gjorde med Den Helige Andes hjälp. Tack vare det, har också vi fått del av det frälsande evangeliet. På samma sätt som Den Helige Ande kom över apostlarna på pingstdagen, kommer Han över oss när vi tar emot Jesus i tro; ”Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”.

 

Andeutgjutelsen över apostlarna på pingstdagen var en mycket kraftfull manifestation som bevittnades av många. Många förstod inte vad som hände, de trodde att apostlarna var berusade av vin. Men flera tusen personer skulle komma att omvända sig efter den predikan Petrus höll i Den Helige Andes kraft.

 

Och samme Ande verkar idag. Han kommer över dem som tar emot Jesus i tro, även om det inte alltid sker under samma dramatiska former som för apostlarna. Den Helige Ande manifesterar Sig i våra liv genom Sin frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.

 

Den Helige Ande gör att jag kan stå i ständig kontakt med min himmelske Far. Han undervisar mig och hjälper mig att förstå Guds Ord. Han påminner mig om det jag har lärt mig i Ordet. Och på samma sätt som apostlarna fick kraft att bli Jesu vittnen, får också jag, genom samme Ande, kraft att bli Hans vittne.

 

Gud välsigne dig

Johan, pastor i Tempelchurch församling