Vägledning från Gud

Gud leder oss ofta att hämta råd hos andra. Då vill han att vi ser hur den personen lever. Varför ska en kristen ta råd av en icke kristen? För människor i affärslivet kan det vara ett problem, men det är ändå viktigt, att tänka efter vilket beteende den personen har, som du tar råd av, både andligt och etiskt.

 

Det beslut du fattar, påverkar inte bara ditt arbete utan också hela din familj, och din framtid. Därmed inte sagt, att en icke kristen inte kan vara klok eller ge goda råd. Men en kristen kan dessutom ge en andlig dimension till den fråga det gäller, och ge sitt råd, med insikt från Skriften. Råd som inte är förankrade i Skriften, kan leda oss in i olycka.

 

Ordspråksboken, har mycket att säga om värdet av visa råd. I Ordspråksboken 13:10, står det "Genom övermod åstadkommer man endast oenighet, men hos dem, som tar emot råd är vishet:"

I Ordspråksboken 20:5 står det: "Planerna i en mans hjärta är, som ett djupt vatten, men en man med förstånd, hämtar ändå upp dem."

 

Jag hörde en pastor en gång, som berättade att hans farfar, som också var pastor hade sagt," Vad du än gör, följ alltid helt och fullt vad Gud säger till dig. Om han säger att du ska slå huvudet genom en stenmur så gör det, och lita på, att han gör ett hål i muren." Det rådet följde den personen genom hela livet. Därmed inte sagt att vi skall göra sådant, som vi känner går helt emot vårt inre, vi har fått ett förstånd och det måste vi använda, men Gud har alltid rätt.

 

Andlig tillväxt

Gud säger oss, att han har utvalt och förutbestämt oss till, att bli formade till likhet med Kristus. Det innebär, att allt som Gud bjuder oss, att göra bidrar till vår andliga tillväxt. Det betyder att Gud aldrig ber oss, att göra något eller tänka på något, som motverkar vår andliga utveckling.

 

Gud skulle aldrig påverka oss, att fortsätta med något, som blir till hinder för vår andliga mognad. 

 

Frid

Ett av de starkaste kännetecknen på att Gud talar, är en känsla av inre lugn i vår ande. Från början är det kanske inte så lugnt. Det kan till och med vara kamp och strid inombords, men ju längre vi lyssnar, desto lugnare och fridfullare blir det i vårt inre.

 

Vi känner av det, som Paulus kallar den frid, "som är mera värd än allt vi tänker "( Fil 4:7). Det är en frid som omger oss, som en borg och hindrar oss från, att övermannas av ängslan, bekymmer och oro.

 

Det kan gå veckor och månader, och du ber och ber, men tycker inget händer, du kan känna en stor kamp, men mitt i allt detta, så kommer en frid i ditt inre. Du upplever helt plötsligt en vändning, att Gud har hört din bön. Krisen är över och du vet, att du handlat rätt.

 

När den friden kommer till oss, vet vi att det är Guds röst vi hört, och vi kan känna oss trygga i det han sagt. När någon kommer till mig, och säger, att han hört Guds tala i en viss sak, men ändå tycks vara oroad över det hela, ifrågasätter jag om han verkligen hört Gud tala. 

 

De som verkligen hört Gud tala, försöker vanligen inte övertyga mig, om att Gud talat till dem: De vet helt enkelt, att beslutet kommer från Gud. Vi kommer aldrig, att känna Guds frid över något, som innebär olydnad. Vi kanske tror det med vårt förnuft, men vi kommer aldrig, att tro det i vår ande och kunna gå vidare i tro. 

 

I Kolosserbrevet 3 :15, står det:

 

"Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till, som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet."

 

 

Tålamod

Inte på något ställe i Bibeln blir någon uppmanad av Gud, att fatta snabba beslut. Gud arbetar inte på det sättet. I den ekonomiska världen vet alla, att framgången inte kommer genom snabba klipp.

 

Det finns gånger när vi behöver ett snabbt svar från Gud, men Gud ber oss aldrig, att blint rusa in i något. Vi kan behöva röra oss snabbt, men vi kan röra oss snabbt i Guds vilja utan, att rusa in i något.

 

Satan vill få oss, att handla snabbt. Han vet, att om vi stannar upp och tänker efter, kanske vi ändrar oss. Hur många människor har inte fattat beslut, som de fått ångra resten av sitt liv! 

I Ps 27:14 får vi uppmaningen : "Hoppas på Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja hoppas på HERREN."

 

I Ps 62:6 står det: "Endast i Gud, må du ha din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp."

Om vi känner ett intensivt behov, att handla ögonblickligen gör vi bäst av, att hålla tillbaka. Gud vill, att alla detaljer ska falla på plats.

Kung Saul gick miste om tronen därför, att han handlade överilat. Han var utvald av Gud, att bli kung över Israel, och fick genom profeten Samuel, uppmaningen, att vänta i Gilgal. "Sju dagar skall du vänta, tills jag kommer till dig och förkunnar för dig vad du skall göra (1 Sam 10:8).

 

På den sjunde dagen hade Samuel ännu inte kommit. Filistéerna trängde på och Saul beslöt, att ta saken i egna händer. Han offrade ett brännoffer för, att bli lyckosam i striden. Just när han hade offrat, kom Samuel.

 

Saul försökte ursäkta sig, men hans förhastade handlande, utestängde honom från, att bli kung och få regera länge i fred.Att rusa före Gud, är ett stort misstag, som alltid för med sig oönskade konsekvenser.

 

Nehemja däremot, som var tjänare hos den persiske kungen, Artaxerxes, väntade tålmodigt på Guds tid, och fick höra från några av sina landsmän i det ockuperade Juda, att Jerusalems murar hade rasat. Bedrövad satt "Nehemja", gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. (Neh 1:4).

 

I stället för, att rusa till omedelbar handling väntade Nehemja inför Gud. I fyra månader bönföll han inför Gud, tills en dag kungen själv frågade varför Nehemja, såg så sorgsen ut. Nehemja förklarade situationen och inom några få dagar, var han på väg till Jerusalem med kungens tillstånd och med allt byggmaterial han behövde. Nehemja väntade tills Gud, lagt alla pusselbitar på plats och kunde sedan gå.

 

TÄNK PÅ FÖLJDERNA 

Satan vill få oss att "gå framåt, gå vidare, bestämma oss, inte tänka på följderna." För Gud är det viktigt vilka konskevenser, våra handlingar får. Om vi hade tänkt igenom följderna, för alla de beslut vi gjort i vårt liv, skulle vi i många fall ha gjort ett annat val.

 

Jag är säker på, att en del beslut skulle vi vilja ha ogjorda. Om Abraham hade tänkt igenom vad hans mellanhavanden med Hagar kunde leda till, skulle han utan tvekan ha motsatt sig Saras önskan om, att få ett barn genom sin tjänstekvinna.

 

Om David, hade tänkt sig in i hur strängt Gud, skulle tukta honom för, att han genomförde en folkräkning i Israel och Juda, skulle han ha lyssnat till sin tjänare Joabs råd, att avbryta folkräkningen och helt avstått från, att genomföra projektet.

 

Satan säger till oss "ät, drick, och var glad". Men han säger inte fortsättningen, "för imorgon ska du dö, och stå inför domen". Han är inte den typen, som påminner oss om vad Skriften säger. 

 

Nya testamentet uppmanar, att tänka över konsekvenserna, av våra beslut. När Gud talar tänker han på vår framtid, och vill att vi frågar oss själva: "Om jag fattar det här beslutet, vad händer då med min familj, med mitt arbete, med mitt kristna liv?"

 

Gud är inte bara nuets Gud utan också framtidens.

 

Var välsignade allesammans...

 

 

VÅR TROS UTMANINGAR 

Gud utmanar oss alltid i vår tro, och genom att göra det bygger han upp förhållandet mellan honom och oss och hjälper oss att växa in i hans närhet. När vi ber till Gud, bör vi alltid fråga oss om det vi ber om är en utmaning för vår tro.

 

Alla beslut kräver naturligtvis inte lika stor tro, men när vi står inför beslut där vi inte är säker på att vi hör Guds röst, kan den frågan vara en hjälp för oss att känna igen var rösten kommer ifrån. När Jesus gick här på jorden sökte han människor som gav gensvar i tro. Ibland talade han bara och det var nog, men många gånger behövs det ett gensvar i tro från vår sida för att vi ska förstå vad det är han vill visa oss.

 

VI BEHÖVER OCKSÅ MOD

Då Gud, talar behöver vi ofta svara genom ett handlande i mod. De flesta exemplen på ett sånt handlande mod finns i Josuas bok. Josua, hade fått den föga avundsvärdsa uppgiften att föra flocken av knorrande israeliter över Jordan,. Då talade Gud, till honom och uppmuntrade honom (Josua 1:1-9). Gud manade Josua, till frimodighet inte mindre än tre gånger, inom dess nio verser.

 

"Var frimodiga och oförfärade. Ty du skall utskifta som arv åt detta folk, det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem" (Josua 1:6). "Du må endast vara helt frimodig och oförfärad" (Josua 1:7)."Se jag har befallt dig att vara frimodig och oförfärad" (Josua 1:9).

 

Josua behövde verkligen mod för att lyda Guds befallning, eller hur ? Tänk dig att du skulle efterträda en sådan som Mose. Trots att han var en stor ledare hade han ändå misslyckats med att föra folket in i det utlovade landet ! Josua, behövde verkligen andlig styrka för att fullfölja uppdraget. På samma sätt behöver vi i dag dristighet för att fullgöra uppdraget. På samma sätt behöver vi i dag dristighet för att fullgöra de uppgifter Gud ger oss.

 

Hur passar de här fem punkterna in på Matt 16 ? För det första stämde det överens med Skriften när Jesus påstod att han skulle dö ? Ja, det fanns förutsagt redan i Jes 53. För det andra, stred det mot mänskligt förnuft när Jesus, försäkrade att han skulle bli dödad, och bli uppväckt på tredje dagen ? Visst var det så.

 

För det tredje, stod det som Jesus, sade i strid med Petrus naturliga önskningar? Helt klart var det så. Petrus var av Jesu lärjungar, och om Jesus dog, hur skulle det då gå för Petrus ? Han skulle bli helt utlämnad . För det fjärde, fick Petrus en utmaning i fråga om tro och mod av det som Jesus sade ? Visst gjorde han det. Petrus hade inte varit med om så mycket i sitt liv tidigare. När Jesus, påstod att han skulle uppstå innebar det en kraftig utmaning för Petrus tro. Ville han följa en människa som sade sig vara Messias, men som mycket snart skulle mista sitt liv ? Skulle han ha mod att stå kvar i sin tro och om, Jesus uppstod, skulle han ha mod att följa honom ?

 

Guds röst, innbar verkligen en utmaning för Petrus mod.Trots att det var Jesus som talade svarade Petrus med att säga emot och förneka det som Jesus sade skulle hända. Jesus talade om för Petrus, att han inte tänkte Guds tankar utan människors, och han sade till Satan, att hålla sig på sin plats. Jesus visste att Satan, genom Petrus motsatte sig hans död på korset. Jag är säker på att Petrus i sin entusiasm och välvilja sade det han sade för att ge uttryck för sin lojalitet och trohet mot Jesus. Problemet var bara  att DET INTE KOM FRÅN GUD .

 

forts följer...