1 THESSALONIKERBREVET

BAKGRUNDSFAKTA

Syfte:

Att stärka tron hos de kristna i

Thessalonike och försäkra dem

om Jesu återkomst.

FÖRFATTARE:

Paulus

Mottagare:

Församlingen i Thessalonike

och kristna i alla tider.

DATERING:

Omkring år 51 från Korinth

ett av Paulus första brev.

HISTORISK SITUATION:

Församlingen i Thessalonike

var grundad bara ett par år

innan brevet skrevs. De troende 

behövde mogna och växa till i

sin tro. Dessutom hade man fått

en delvis felaktig uppfattning

om Jesu återkomst. Somliga

trodde att den var mycket

nära förestående, andra undrade

om de som redan dött skulle uppstå

med nya kroppar.

NYCKELVERS:

"Och vi tror att Gud också vill föra alla

som har dött i tron på Kristus, tillbaka

till livet tillsammans med honom, som

har uppstått från döden".

NYCKELPERSONER:

Paulus, Timoteos, Silas

NYCKELPLATS:

THESSALONIKE

SÄRDRAG:

Paulus hade fått en positiv rapport om de

troende från Timotheos. Anledningen till

brevet är emellertid att Paulus vill rätta

till några missuppfattningar om uppståndelsen

och Jesus återkomst.

Med avmätta och tunga steg lämnar de sörjande kyrkogården. Fortfarande medvetna om prästens ord, ser de hur dödgrävarna förbereder sig för, att täcka igen graven med kistan, och därmed definitivt skilja dem från den älskade. Döden, fienden, har slitit av starka familje och vänskapsband. Bara minnen och tårar återstår.

Men plötsligt, som solens genombrott en dyster vinterdag, skingrar en stråle av ljus själens mörker, döden är inte slutet ! Jesus har besegrat döden, och i honom finns vårt hopp, om att uppstå igen. Under det första århundradet blev många kristna utsatta för förföljelse, av rättrogna judar, (som Paulus före sin omvändelse), av upprörda greker och av grymma romerska myndighetspersoner.

Det kunde innebära, att man blev misshandlad, torterad, stenad, slagen, eller korsfäst. En Kristi efterföljare måste vara villig, att ge upp allt. Paulus blev utsatt för förföljelse när han under sin andra missionsresa, grundade församlingen i Thessalonike ( omkring år 51). 

Detta brev skrev han strax därefter för, att uppmuntra de troende. Han ville försäkra dem om sin kärlek till dem, prisa dem för deras trofasthet, trots förföljelse och påminna dem om hoppet, det faktum att Jesus Kristus, deras herre och Frälsare skulle komma tillbaka.

Paulus börjar brevet till de troende i Thessalonike med ett erkännande av deras tro, och goda rykte och tackar Gud för detta ( 1:1-10). Sedan påminner han om hur de träffats och lärt känna varandra, hur han och hans medarbetare hade kommit med de goda nyheterna till dem (2:1-12), hur de hade tagit emot budskapet  (2:13-16), och hur han läntade efter, att träffa dem igen ( 2:17-20). I sin omsorg om dem sänder han Timotheos för, att uppmuntra dem i tron ( 3:1-13).

Sedan kommer han till brevets centrala budskap: uppmuntran, förmaning, och tröst. Han vill att de ska ära Gud, genom att undvika all sexuell synd (4:1-8), ha kärlek till varandra (4:9-10), och leva som goda medborgare i en syndig värld (4:11-12).

Paulus tröstar dem genom, att påminna om det hopp som finns på grund av uppståndelsen (4: 13-18), och uppmanar dem, att alltid vara beredda. Jeusus kan komma tillbaka när som helst. När han kommer uppstår de döda, och alla troende ska vara med honom i evighet (5:1-11).

Sedan kommer några praktiska råd inför förberedelsen för Jesu återkomst: varna de lata, (5:14), trösta de modlösa (5:14, ha tålamod med alla ( 5:14), gör gott (5:15), var glada (5:16), be alltid (5:17), var tacksamma (5:18), pröva allt som predikas (5:20-21), och håll er borta från det onda (5:22). Paulus avslutar med, att välsigna dem, be om förbön och sända hälsningar till alla.

Lägg i detta brev märke till Paulus praktiska råd, för en kristen livsföring. Om du skulle känna dig tyngd av sorg kom ihåg, att det finns hopp, därför, att Jesus ska komma tillbaka, och därför, att han har uppstått och lovat oss evigt liv.

 

 

 

INNEHÅLL I JOHANNES 1:A BREV

BAKGRUND: Aposteln Johannes, datering troligen mellan 85-90 från Efesos.

HISTORISK SITUATION: Johannes hade blivet en gammal man, kanske den siste kvarvarande av apostlarna.

Han hade ännu inte blivit förvisad till ön Patmos, där han skulle få leva i landsflykt på sin ålderdom. Som en av dem som varit med Jesus och vari ögonvittne till det mesta av vad evangelierna skildrar, kunde han verkligen förmedla tro och förtröstan på Gud,till ytterligare en generation kristna.

Nyckelvers: Jag har skrivit detta till er, som tror på Guds Son, för att ni ska få evigt liv (5:13).

Nyckelpersoner: Johannes, Jesus.

Särdrag: Johannes, är kärlekens apostel och brevet genomsyras verkligen av kärlek. Brevet påminner i många avseenden om Johannes evangelium, t ex ordval, stil och tankar. Johannes uttrycker sig kortfattat men klart och använder enkla ord. Ofta är de skarpa kontraster i hans bilder, ljus ställs mot mörker, sanning mot falskhet, Gud mot Satan, liv mot död och hat mot kärlek.

 

En god människa , ja, kanske en av de finaste som någonsin levat, men ändå bara en människa. "Detta omdöme om Jesus "kan man få höra från många. Andra protesterar och påstår att han led av storhetsvansinne och "missiaskomplex". Argumenten haglaar och man fortsätter att tvista om Jesu verkliga identitet. Men vem han nu än var så är alla överens om att han har påverkat historiens utveckling.

 

I allt detta diskuterande kan till och med en övertygad kristen börja fundera? Är Jesus verkligen Gud? Kom han verkligen för att frälsa syndare som jag? Johannes skrev detta brev för att skingra tvivlen och bringa klarhet om vem Jesus verkligen var. Han kom till vår värld i en människas kropp, och därmed Gud konkret och begriplig för oss människor. 

 

Aposteln Johannes har sett och hört honom och vidrört honom. Han har vandrat tillsammans med honom, pratat med honom, sett honom bota sjuka, hört honom undervisa, varit med vid ahns död, mött honom som uppstånden och sett honom fara upp till himlen. Johannes kände verkligen Gud, han hade levt och arbetat tillsammans med honom. 

 

Som församlingens "ålderman", skriver Johannes till "sina barn". Han presenterar Gud som ljuset, kärleken och livet, och han förklarar med enkla begrepp vad det innebär att ha gemenskap med Gud. Vid den här tiden hade falska lärare, som förnekade Jesu gudom, smugit sig in i församlingarna. Johannes vill lägga till rätta de missuppfattningar de orsakat. Brevet är ett utmärkt exempel även för oss när vi i vår tid måste höja rösten mot villoläror.

 

Johannes inleder med att tala om att han är ett trovärdigt ögonvittne. Han har sett Sonen, och han skriver, för att alla ska kunna dela hans glädje. Sedan beskriver han Gud, som ljuset, som står som en symbol för absolut renhet och helighet. Vidare förklarar han hur man som troende kan vandra i Guds ljus, och ha gemeenskap med Gud, därför att Jesus är vår förebedjare. Han uppmanar till fullständig lydnad under Kristus och till kärlek till alla medlemmar i Guds familj. Han varnar för kristusfientliga människor och för den "Antikrist", som kommer att försöka leda dem bort från sanningen. 

 

I nästa avsnitt presenterar Johannes Gud som kärleken. Gud älskar oss, och därför kallar han oss sina barn, och gör oss lika Kristus. Denna sanning borde vara nog skäl för oss att leva i förening med honom. Om våra liv kännetecknas av goda gärningar och kärlek och omtanke om andra, kan vi vara säkra på att vår gemenskap med Gud är äkta. Återigen varnar Johannes för villolärare som förvrider sanningen. Vi ska stå emot dem, och fortsätta att leva i Guds kärlek.

 

I sista avsnittet presenteras Gud som livet. Guds liv finns i hans son. Att tro på Sonen innebär att äga hans liv- evigt liv. Johannes vill att vi ska förstå hur verklig Gud är i våra liv, och att vi har evigt liv i Jesus Kristus. Han ivll också uppmuntra oss till en fortsatt gemenskap med den Gud som är både ljus och kärlek. Läs om Guds kärlek i detta brev och sprid den kärleken vidare till andra med förnyat mod.

 

INNEHÅLL I ROMARBREVET

BAKGRUND:              Paulus vill presentera sig för det kristna i Rom och ge ett smakprov på sitt budskap ,innan han anländer dit                                   personligen.

FÖRFATTARE:          Paulus

MOTTAGARE:           De kristna i Rom

DATERING:              Skrevs omkring år 57 i Korinth under förberedelsen för resan till Jerusalem

HISTORISK SITUATION: 

                                 Paulus kände troligen att hans arbete i Mellanöstern var klart och ville besöka Rom på väg mot Spanien.                                         Först skulle han dock resa till Jerusalem med den gåva ,man samlat in till de fattiga där (15: 22-28).                                             Församlingen i Rom bestod till stor del av judar.

NYCKELVERS:           När vi nu har fått det rätt ställt med Gud, genom tron på hans löften, har vi verklig frid med honom                                             på grund av, vad Jesus Kristus, vår Herre, har gjort för oss (5:1).

NYCKELPERSONER : Paulus, Foibe

PLATS:                      Rom

SÄRDRAG:                 Paulus har skrivit ner en genomarbetad presentation av sin tro, det är egentligen inget typiskt brev.

                                  Avslutningsvis finns dock personliga hälsningar.

 

Kunnig och erfaren presenterar åklagaren fallet. Vittnen kallas till vittnesbåset och bevis läggs fram . Försvarets vittnesmål trasas sönder genom skickliga korsförhör. Till sist sammanfattar åklagaren fallet, och bevisningen förefaller vattentät. Domen kommer inte som någon överraskning, "skyldig", säger juryns ordförande kort och gott, och därmed är rättvisa skipad. Aposteln Paulus var intelligent, vältalig och hängiven sin uppgift. Som en skicklig advokat beskriver sitt fall, lägger Paulus klart och enkelt ut texten om det goda budskapet.

Paulus hade hört mycket berättas om de troende i Rom, men varken han eller någon annan av apostlarna hade ännu varit där. Församlingen var sannolikt grundad av judar, som kommit till tro under pingsthögtiden, samma år som Jesus hade korsfästs, uppstått, och återvänt till himlen (AAPG 2). Fler hade kommit till tro genom deras vittnesbörd, och församlingen i Rom växte.

Trots det stora geografiska avståndet till dessa troende, kände Paulus en väldig samhörighet med dem. De var hans syskon i Kristus, och han längtade efter att få träffa dem. Bortsett från några få, som han mött på andra platser, var de egentligen främlingar för honom, men ändå älskade han dem. Breven är en presentation av honom själv, samtidigt som det är en utläggning av tron.

Efter en kort inledning, presenterar han några grundläggande fakta om budskapet ,( 1:3), och förklarar sin trohet till det (1:16-17). Så fortsätter han med en uttömmande bevisning om mänsklighetens förtvivlade situation, och nödvändigheten av Guds ingripande( 1:18-3-20).

Sedan kommer de verkligt goda nyheterna , frälsningen är tillgänglig för alla, oberoende av bakgrund, och nuvarande förhållanden. Vi är frälsta av nåd, ( en oförtjänt gåva från Gud) genom tro, på total tillit till Kristus . Det är på grund av vad han har gjort,som vi kan stå inför Gud, rättfärdiga ,som "icke skyldiga". Efter att ha lagt denna grund, fortsätter Paulus, omedelbart att tala om den frihet det innebär, att vara frälst, dvs räddad, undan syndens makt, och befriad ifrån lagens krav, till en frihet att vara lika Kristus, och upptäcka Guds gränslösa kärlek.

Han talar direkt till sina egna, till judiska bröder och systrar, och förklarar hur angelägen han är, att de ska komma in i Guds plan. Gud har gjort det möjligt för judar och icke-judar, att ha gemenskap och prisa Gud, för hans vishet och kärlek. Sedan förklarar Paulus, vad det innebär att leva fullständigt underordnad Kristus, att använda sina andliga gåvor, för att betjäna medmänniskor (12:3-8), att uppriktigt älska varandra, och att vara goda, och befäster tron ,och är känslig för andras behov. 

Paulus understryker, hur viktigt det är med enhet, särskilt vad gäller förhållandet mellan jude och icke-jude. Han avslutar så, genom att tillbaka på orsakerna till brevet, lägger fram sina personliga planer, sänder hälsningar till vänner, och bifogar också hälsningar och tankar från sina följeslagare.

Överväg än en gång din överlåtelse till Kristus, medan du läser Romarbrevet! Är du tillräckligt hängiven? Och hur är det med förhållandet till dina trossyskon? Förnya överlåtelsen och stärk banden mellan varandra!

 

1 KORINTHIERBREVET

Bakgrundsfakta syfte:        Att peka på problem i församlingen, föreslå lösningar, och undervisa om hur man som troende gör                                                   för att  leva rätt i en ogudaktig värld.

FÖRFATTARE:               Paulus

MOTTAGARE:               Församlingen i Korinth

DATERING:                     Omkring år 55, mot slutet av Paulus treåriga vistelse i Efesos under den tredje missionsresan.

HISTORISK SITUATION: Korinth var en internationell storstad, hamn och handelscentrum, den viktigaste staden i Achaia.

                                              Avgudadyrkan och omoral fanns överallt. Församlingen som Paulus hade grundat under sin andra                                                      missionresa, bestod till övervägande del av icke-judar.

NYCKELVERS:               "Men kära bröder, jag ber er i vår Herres Jesu Kristi namn, att se till att ni är eniga så att inte                                                    församlingen splittras. Ni måste vara överens och ha samma målsättning" (1:10).

NYCKELPERSONER:         Paulus, Timotheos, medlemmar och tjänstefolk i Chloes hus.

NYCKELPLATSER:            Församlingens mötesplatser i Korinth

SÄRDRAG:                   Paulus skriver mycket rakt på sak i detta brev.   

 

En kameleont ändrar färg efter omgivningen. Mot gräset är den grön, men om den kommer ut på öppen jord tar den upp dess färg för att inte synas. Många av de varelser i naturen som Gud har skapat, har en gudagiven förmåga att smälta in i omgivningen. För dem är det en fråga om överlevnad. På sätt och vis är det naturligt för vem som helst att anpassa sig till givna förutsättningar.

 

Men Kristi efterföljare är nya skapelser, födda från ovan och förändrade inifrån, med värderingar och livsstil, som ofta går tvärt emot världens uppfattning om vad som är lämpligt och moraliskt acceptabelt. En uppriktig troende smälter aldrig in i omgivningen.

 

De kristna i Korinth var på direkt kollisionskurs med samhällets vanliga uppfattningar om seder och bruk. Staden var fullständigt genomsyrad av synd, och det enklaste var att göra som alla andra och gömma sig i mängden. De visste att de var fria i Kristus, men vad innebar det i praktiken?

 

Vilken uppfattning var rätt till exempel i fråga om avgudar? Och hur var det med frågor om sex, äktenskap, kvinnans roll i församlingen och Andens gåvor? Detta var ingen teoretisk diskussion, utan en fråga om överlevnad för en församling, som var underminerad av omoral och brist på andlig mognad. Tron blev verkligen prövadi den smältdegel som det omoraliska Korinth utgjorde, och det var inte alla som klarade provet.

 

Paulus fick höra om de troendes kamp och skrev brevet för att hjälpa dem med deras problem.,ena dem inför hotet om splittring och besvara deras frågor. Alla konfronterades med sin synd, och ställdes inför behovet av förändring och större hängivenhet. Efter en kort inledning (1:10-4:21). Han betonar hur vikigt det är att förenas kring det enkla och klara evangeliet, förklarar ledarnas roll i församlingen och uppmuntrar alla att växa till och mogna i tron.

 

Därefter tar Paulus, itu med omoralen hos vissa av församlingens medlemmar och det tydligen vanliga beteendet att dra varandra inför domstol (5:1-6:8). Han ber dem upprätthålla disciplin och ordning, och att klara av sina inbördes problem utan inblandning av utomstående. Eftersom så många av problemen i församlingen kretsade kring sex fördömer Paulus särskilt sexuell synd med mycket starka ord.

 

Så besvarar Paulus några frågor han fått från Korinth. Eftersom prostitution och sexuell omoral var så utbredd i staden visste de kristna inte vilken attityd de borde ha till äktenskap och samlevnad. Paulus ger dem några raka och praktiska svar (7:1-40). Beträffande ätandet av kött från avgudaoffer föreslår Paulus, att en total överlåtelse till Kristus och hänsyn till kristna syskon får vara avgörande, och då tänker han särskilt på dem vars tro är svag ( 8:1-11:2) .

 

Paulus fortsätter med frågor angående gudstjänsten, kvinnans roll, Herrens måltid (nattvarden) och andliga gåvor (11:3-14:39). Insprängd i allt detta finns hans underbara beskrivning av den största av alla gåvor, kärleken (kap 13). Till sist kommer en utläggning om uppståndelsen, några avslutande tankar och hälsningar och en önskan om välsignelse.

 

Brevet ställer framför allt församlingen ansikte mot ansikte med dess synd, och de problem som blivit följden av den. De kristna varnas för att beblanda sig med världens barn och ta efter deras värderingar och livsstil. En kristen ska leva ett liv med Kristus i centrum, stå utanför all kritik och bevisa sin överlåtelse till Gud med en utgivande kärlek. När du läser Paulus första brev, till Korinth är det ett utmärkt tillfälle att närmare granska din egen överlåtelse till Kristus. 

 

 

GALATERBREVET

Bakgrundsfakta:     Att motbevisa judaisterna ( som lärde att man också måste lyda den judiska lagen för att bli frälst), och                                      föra alla kristna till tro och frihet i Kristus.

Författare:          Paulus

Mottagare:          De församlingar i södra Galatien som grundats under Paulus, första missionsresa bland annat i Ikonion,                                          Lystra och Derbe.

Datering:              Omkring år 49, i Antiochia, före apostlamötet i Jerusalem år 50.

Historisk situation:  De nyomvändas, speciellt icke-judars, förhållande till de judiska lagarna var den unga församlingens                                              största inre konflikt. Särskilt var detta ett problem för dem som kommit till tro och för de församlingar                                      som grundats genom Paulus arbete under hans första missionsresa. Brevet är ett försök att komma                                              tillrätta med frågeställningen. Något år senare under apostlamötet i Jerusalem, löstes konflikten genom                                      att ledarna enades i sin uppfattning.

Nyckelvers:          "Kristus har alltså befriat oss" (5:1).

Nyckelpersoner:     Paulus, Petrus, Barnabas, Titus, Abraham, och några villolärare.

Nyckelplatser:       Galatien, Jerusalem.

Särdrag:             Brevet rikar sig inte till en särskild församling utan sändes förmodligen från församling till församling.

En familj verkställer sin noga planderade flykt vid midnatt och skyndar över gränsen, en man utanför                                            fängelsemurarna drar begärligt in den friska luften, och isar mot solen, en ung kvinna konstaterar att alla                                      spår efter hennes ödeläggande drogmissbruk är borta. Alla har de en sak gemensamt, de har nått friheten de kan börja leva igen med nya förväntningar på tillvaron.

 

Vare sig det gäller flykt från förtryck, slutet på ett fängelsestraff eller befrielse från en förslavande vana, innebär friheten detsamma, liv. Det finns knappast något mer upplyftande och frfriande än att få veta att det förflutna är glömt och att nya möjligheter väntar. Alla människor längtar efter frihet.

 

Galaterbrevet kan ses som den kristna trons frihetsdeklaration . I detta brev förklarar Paulus utförligt vad friheten i Kristus innebär: frihet från syndens och lagens makt och frihet att tjäna en levande Gud. Det flesta av den första generationens troende, liksom den första tidens ledare, var judiska kristna som bekände Jesus som sin Messias. För många innebar den nya tron att de kände sig delade. Det drogs åt två håll. Det judiska arbet tvingade dem att strikt lyda mOses lag, medan deras nya tro inbjöd dem att fira friheten i Jesus Kristus.

 

De undrade hur det kunde vara möjligt att "hedningarna", Icke-judar, fick del av Guds rike. Denna konflikt skakade den första tidens församlingar. Judaisterna, en ytterlighetsgrupp bland de troende , menade att alla som inte var judar måste underkasta sig judiska lagar och traditioner, samtidigt som de omvände sig till Kristus. Paulus, "hedningarnas apostel", fick bemöta detta påstående många gånger.

 

Galaterbrevet skrevs just för att bevisa judaisternas felaktiga uppfattning, och för att föra de troende tillbaka till det sanna evangeliet. De goda nyhetena gäller inte bara judar, utan alla människor. Frälsningen är Guds gåva av nåd som vi får genom tron på Jesus Kristus och inte på något annat sätt. Att tro på Kristus innebär verklig frihet.

 

Efter en kort inledning (1:1-5) vänder sig Paulus till alla som har accepterat judaisternas förvrängda budskap (1:6-9). Han sammanfattar problemet och nämner hur han personligen konfronterat Petrus, och några andra ledare i frågan (1:10-2:16). Sedan visar han att frälsningen enbart beror av tro genom att påminna om sin egen omvändelse, vädjar till vars och ens egen upplevelse av de goda nyheterna och visar hur Gamla testamentet undervisar om nåd (3:6-20). Därefter förklarar han syftet med Guds lag och sambandet mellan lagen, Guds löften och Kristus (3:21-4:31).

 

På denna grund lägger han sedan fram övetygande bevis för den troendes frihet. Vi är frälsta av tro och inte av gärningar, friheten innebär att vi kan älska och betjäna varandra istället för att göra varandra illa, De troende ska bära varandras bördor och vara vänliga mot varandra. Paulus tar själv över pennan och avslutar brevet. 

 

Försök att förstå det första århundradets konflikt mellan lag och nåd, tro och gärningar, medan du läser Galaterbrevet, men tänk också på de paralleller vi har i vår tid. Gör som Paulus! Försvara evangliets sanning och stå emot alla dem som som vill lägga något till den eller förvränga den. Du är fri i Kristus! Gå ut i ljuset och gläd dig åt din frihet!

 

EFESIERBREVET

Bakgrundsfakta: Syfte:

Att styrka de troende i Efesos i deras kristna tro genom, att förklara församlingens, Kristi kropps inre liv och syfte.

Författare: 

Paulus

Mottagare: 

Församlingen i Efesos, men också troende i alla tider.

Datering:

Omkring år 60 från fängelset i Rom

Historisk situation:

Brevet skrevs inte för att bemöta felaktig undervisning, eller problem i församlingen, Det sändes med Tychikos för att styrka och uppmuntra församlingarna i området. Paulus hade tillbringat över tre år i Efesos,  i Miletos träffade han vid ett senare tillfälle de äldste i församlingen, ett möte som präglades av sorg, eftersom man visste att det var sista gången man såg Paulus.

Det finns inga särskilda hänvisningar till människor eller till problem i Efesos, och eftersom orden "i Efesos" saknas i de äldsta handskrifterna, är det möjligt att Paulus avsett brevet att cirkulera mellan församlingarna i området.

Nyckelvers:

"Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samme Ande och vi har alla blivit kallade till samma hoppfulla framtid"

Nyckelpersoner:

Paulus och Tychikos

Sördrag:

Församlingen beskrivs med hjälp av många olika bilder och liknelser:  kropp, tempel, mysterium, ny natur, brud och soldat.

Brevet sändes runt bland många av de tidiga församlingarna.

 

Kyrkor och församlingar varierar till form och storlek. Människor möts till gemenskap, efter de möjligheter som står till buds: hemliga möten i hemmen, friluftsmöten, gudstjänster i kyrkor och möteslokaler, ibland med få deltagare, vid andra tillfällen med så mycket folk att intern-TV måste tas i anspråk i intilliggande lokaler. 

 

Guds församling, Jesu Kristi kropp, består av människor, hans eget folk, från varje ras och nation, alla dem som älskar Jesus, och har överlåtit sitt liv till att tjäna honom.  "Församlingens tidsålder", började vid pingsten, tio dagar efter Jeus himmelsfärd (Apg 2). Församlingen föddes i Jerusalem och växte snabbtn genom apostlarnasn och de nyomvända troendes verksamhet. Evangeliets eld, underblåstes av förföljelse och motstånd, och spred sig till andra städer och länder. Under tre våghalsiga resorn grundade Paulus och hans medhjälparen lokala församlingar på många icke-judiska platser.

 

En av de mera framstående av dessa församlingarn var den i Efesos. Den kom till år 53, då Paulus passerade staden på väg till Jerusalem. Året därpå återvände han, under sin tredje, resa, och stannade i hela tre år och predikade och undervisade med stor framgång. Vid ett annat tillfälle träffade han de äldste i församlingen. Timotheos blev av Paulus förordnad, som församlingens föreståndare under en tid (1 Tim 1:3).

 

Några år efter sitt treåriga uppehåll i Efesos, kom Paulus, som fånge till Rom. Under fängelsetiden fick han ta emot besök från många församlingar, bland annat från Efesos,genom Tychikos. Det var då detta brev skrevs, vilket Tychikos sedan fick ta med sig till församlingen på tillbaka resan.

 

Efesierbrevet är ett brev av uppmuntran, olikt flera av de övriga av Paulus brev, som mest behandlar svåra och kontroversiella frågor. Han skriver om den kristna församlingens inre liv och uppbyggnad, och uppmanar de troende att tillsammans vara och verka, som Kristi kropp på jorden.

 

Efter en inledande hälsning, beskriver Paulus den kristna församlingen, en gemenskap av troende som har översköljts av Guds kärlek, är utvalda till härlighet, märkta av Den Helige Ande, fyllda med hans kraft, befriade från syndens slaveri och förbannelse, och förda in i Guds närvaro (2 : 11-19). Vi är medlemmar i Guds familj, tillsammans med profeter, apostlar, judar, hedningar, och Kristus själv. Överväldigad och rörd av allt vad Gud har gjort, uppmanar Paulus dem, att leva nära Kristus och brister ut i spontan lovprisning.

 

Sedan övergår han till den praktiska tillämpningen av att tillhöra Kristi kropp. De troende ska stå enade, i sin överlåtelse till Kristus och i brukandet av Andens gåvor (4 :1-16). De måste ha den högsta moraliska standard .( 4:17-6-9). För den enskilde innbär detta, att avhålla sig från allt hedniskt inflytande och för famlijen att underordna sig varandra i kärlek.

 

Paulus påminner, sedan om, att församlingen befinner sig i ett konstant krigstillstånd, mot mörkrets makter, och att man måste utnyttja varje andligt vapen , som står till förfogande (6:10-17).  Han avslutar med att be om deras förböner, ger Tychikos hans uppdrag och välsignar dem.

 

Medan du läser Efesierbrevets mästerliga beskrivning av församlingen, kan du prisa Gud för mångfalden, och enheten i hans stora familj, be för dina syskon runt om i världen, och bestämma dig, för att fördjupa gemenskapen med trossyskonen, i din egen församling.

 

 

FILIPPERBREVET

Bakgrundsfakta

SYFTE:

Att tacka församlingen i Filippi för den gåva de sänt och

att uppmuntra de troende genom att visa dem att den

samma livsglädjen bara kommer från Jesus Kristus.

 

FÖRFATTARE:

Paulus

 

MOTTAGARE:

De troende i Filipppi och varje troende i alla tider.

 

DATERING:

Omkring år 61, från fängelset i Rom

 

HISTORISK SITUATION:

Paulus och hans följeslagare hade grundat församlingen

i Filippi under den andra missionsresan (Apg 16:11-40).

Detta var den första församlingen i Europa. Man hade sänt

en gåva till Paulus, med Epafroditos (en av medlemmarna),

när Paulus var fängslad av romarna. Han skrev brevet för

att tacka för gåvan och samtidigt uppmuntra dem i tron.

 

NYCKELVERS:

Var alltid fyllda av glädje i Herren! Jag säger det om igen:

Var glada! (4:4)

 

NYCKELPERSONER:

Paulus, Timotheos, Epafroditos,

Euodia och Syntyche.

 

NYCKELPLATS.

Filippi

 

Ordet lycka får oss kanske, att tänka på julklappsutdelningen, en promenad hand i hand med

den älskade, en överraskning på födelsedagen, ett hjärligt skratt åt en god komiker, eller en

drömsemester, till ett exotiskt resmål. Alla vill vi finna lyckan, och hänger oss åt ett livslångt

jagande av den. Vi spenderar pengar, samlar på saker, och söker nya upplevelser.

 

Om nu lyckan är beroende av omständigheterna, vad händer då, när leksaken börjar rosta, den

älskade dör, hälsan försämras, pengarna blir stulna och festen är över? Oftast går lyckan sin väg,

och förtvivlan kommer i dess ställe.

 

Låt oss i stället för lycka fundera över ordet GLÄDJE. Den når djupare, och är starkare. Det 

är en tyst, stilla övertygelse om Guds kärlek, och verk i oss, och en tillförsikt om, att Gud finns

med i allt vad, som än händer. Lyckan kommer och går beroende på omständigheterna, men 

glädjen i KRISTUS består.

 

Brevet till Filippi är ett verkligt "Glädjebrev". Församlingen i denna makedoniska stad hade

varit Paulus till stor uppmuntran. De troende där hade utvecklat ett djupt vänskapsförhållande

till Paulus, och han skriver till dem för, att uttrycka sin kärlek. De hade varit honom till stor glädje.

 

Brevet lyfter också fram den sanna glädje, som finns i livet som kristen. Orden  "att glädja sig" och

glädje, förekommer sexton gånger , och varje sida strålar av detta positiva budskap, som når sin

höjdpunkt i uppmaningen: "Var alltid fyllda av glädje i Herren"! Jag säger det om igen, var alltid glada!

 

Under ett liv överlåtet till tjänst för Kristus, hade Paulus fått uppleva allt, från total fattigdom till

överflöd. Detta "glädjens brev" skrevs, från ett fängelse. Paulus hade lärt sig, att vara nöjd i alla

situationer, och att finna verklig glädje genom, att koncentrera sin uppmärksamhet på KRISTUS, och

använda all sin kraft för, att lära känna honom, och lyda honom.

 

Paulus längtan, att lära känna Kristus över allt annat, uttrycks på ett underbart sätt: "Ja, allt annat 

är värdelöst, när man jämför det med det omätliga värdet i, att känna Jesus Kristus, min Herre.

Ingenting annat är värt något, och därför har jag övergett allt, för att kunna äga Kristus, och bli

ett med honom... 

 

Nu har jag gett upp allt annat. Det är enda möjligheten, att verkligen lära känna Kristus, och att uppleva

den mäktiga kraft, som har fört honom tillbaka till livet igen. Jag vill bli lik honom, och är beredd att

dö på samma sätt, som han gjorde. Låt oss dela Paulus längtan, och lära känna Jesus mer och mer. 

Det är hemligheten bakom ett liv i glädje.

 

KOLOSSERBREVET

Bakgrundsfakta:

Syfte:

Att tillrättalägga de missuppfattningar som fanns

i församlingen och visa att de troende har allt de

behöver i Jesus Kristus.

Författare:

Paulus.

Mottagare:

Församlingen i Kollosai, en stad i Mindre Asien, och

till kristna i alla tider.

Datering:

Omkring år 60 under Paulus fångenskap i Rom.

Historisk situation:

Paulus hade aldrig besökt Kollosai. Församlingen var

troligen grundad av Epafras och andra, som omvänts

under Paulus resor. Inslag av hedendom, och filosofiskt

tänkande hade gett evangeliet oskarpa konturer. Paulus

går emot detta och försäkrar att det räcker med Kristus.

Nyckelvers:

"För i Kristus, finns Guds, fullkomlighet i mänsklig gestalt.

Därför har ni allt, när ni har Kristus, och Gud lever i er. 

Han är den störste av alla och han råder över alla makter

och härskare i världen". (2:9-10).

Nyckelpersoner:

Paulus, Timotheos, Tychikos, Onesimos, Aristarchos,

Markus, Epafras.

Nyckelplatser:

Kollosai, Laodikeia (4:15-16).

Särdrag:

Kristus presenteras som den som har all makt och till vars

förfogande allt står. Kolosserbrevet påminner om Efesierbrevet.

De är skrivna ungefär samtidigt, men betoningen ligger på olika

plan.

 

Utan lagledare försämras lagmoralen, utan bränsle stannar motordrivna fordon, utan ström fungerar inte

elektriska apparater, och utan huvud dör kroppen. Vare sig det gäller ledarskap, kraft eller liv är det 

livsviktigt med kommunikation. 

Kolosserbrevet handlar om relationer och samband. Från fängelset i Rom angriper Paulus, den villolära

som hade smugit sig in i församlingen i Kolossai. Den kallas "synkretism", en blandning av idéer från olika

religioner och filosofier, som till exempel hedendom, judendom, och grekiskt tänkande.

 

Resultatet av allt detta kom senare, att kallas "gnosticism ". Denna lära betonade särskilt vikten av, att

äga kunskap ( grekiska gnosis), och förnekade, att Jesus, var Gud och frälsare. För att bekämpa denna förrädiska

missuppfattning betonar Paulus, dels Jesu gudom, dels hans offerdöd på korset för synden.

Bara genom att,vara förbunden med Kristus genom tro, kan man få evigt liv, och det är också bara genom detta

bestående samband, som man kan få kraft att leva.

 

Jesus är den förkroppsligade uppenbarelsen av Gud, och den enda vägen, genom vilken man kan få frid med

Gud, Fadern. Paulus betonar också de troendes inbördes förhållande till varandra, den gemenskap som utgörs

av Kristi kropp. Paulus inleder med en hälsning, uttrycker sin tacksamhet, och ber om andlig visdom och styrka

för sina syskon i Kristus, (1:,1-12). Sedan går han in i en diskussion om läran om Kristi person och verk (1:13-23), 

med konstaterandet, att "Kristus har precis Guds egenskaper, och fanns till innan Gud, hade skapat någonting" 

(1:15), att han är "skaparen" (1:16), "huvudet" för kroppen...församlingen" (1:18) och "den förste , som har

uppstått från döden" (1:18). Hans död på korset har gjort det möjligt för oss att få gemenskap med Gud (1:22).

Sedan förklarar Paulus hur ytlig världens undervisning är, när den jämförs med Guds planer, och uppmanar 

församlingen, att vägra acceptera tomma svar, och i stället välja gemenskap med Kristus (1:23-2:23).

 

Efter denna utläggning om läran gör han praktiska överväganden om vad Jesu gudom, död och uppståndelse,

bör betyda för varje troende (3:1-4:6). Eftersom vår evighet är säkrad, bör tankar på himlen fylla oss (3:1-4),

sexuell orenhet, och andra lustar inte ens nämnas bland oss (3:5-8), och sanning, kärlek, och frid vara vårt

kännetecken (3:9-15).

Vår kärlek till Kristus måste överföras också till medmänniskor, vänner, troende, makar,,barn, och föräldrar

(3:16-4:1). Dessutom ska vi alltid stå i förbindelse med Gud, genom bön (4:2-4) och ta,varje tillfälle i akt

att berätta de goda nyheterna för medmänniskor (4:5-6). I Kristus har vi allt vi behöver,,både för frälsningen

och för ett liv i hans fotspår.

 

Paulus hade troligen aldrig besökt Kolossai, och därför avslutar han brevet med några personliga tankar om deras

gemenskap i Kristus, och ger dem en livfull skildring av hur Kristi kropp är sammanfogad. Tänk på att Kolosserbrevet

är skrivet till en församling i det första århundradet, som är rustad till strid, men läs det också med tanke på

alla dess eviga sanningar. Du kommer att få en ny uppskattning av Kristus, som Guds fullhet och den enda källan

till ett fullödigt kristet liv.