Grunda med de goda nyheterna

 

1 Petr. 5:7-11

Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.

 

När Jesus talade med lärjungarna om den sista tiden, var en av Hans uppmaningar att de inte skulle bli förskräckta av tidens tecken.

 

(Luk. 21:7-9) Då frågade de honom: "Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?" Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Följ dem inte! Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast."

 

Vår fiende, djävulen, gör allt för att skrämma oss. Vi matas dagligen med allt mer oroväckande ”nyheter”. Och de oroväckande ”nyheterna” rapporteras på ett nästan identiskt sätt i de olika nyhetsmedierna. De verkar alla vara hämtade ur samma källa. Lögner, blandade med halvsanningar, ”hamras in” i människors medvetande. Och mycket av det som rapporteras (till exempel om klimatet) framställs som ovedersägliga fakta. Och dessa skrämmande ”fakta” överskuggar allt, och blir en förevändning för allt mer ingripande åtgärder.

 

Men det är djävulens taktik. Han försöker skrämma oss till underkastelse. Rädsla är ett av de mest effektiva vapen han använder mot oss. Och människor låter sig skrämmas. Rädslan gör människor medgörliga och beredda att godta i stort sett vad som helst som makthavare och myndigheter föreskriver i form av ”uppoffringar” och inskränkningar i vår frihet.

 

Men vi ska inte låta oss skrämmas. De nyheter vi får oss till livs, vare sig de är sanna eller falska, kan vara mycket oroande och dramatiska. Men de är tecken i den sista tiden, och ”Sådant måste först hända”. Men vi har fått höra de goda nyheterna, evangeliet om Jesus Kristus. De utgör den absoluta sanningen. De står sig för evigt.

 

(Kol. 1:19-23) Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

 

Och om jag har tagit emot Jesus i mitt liv, utgör evangeliet, de goda nyheterna, min fasta grund, från vilken jag betraktar omvärlden. Det är utifrån min tro på evangeliet jag värderar det som händer i min omgivning. Och då kan jag sätta in det som händer i sitt rätta profetiska sammanhang.

 

(Ef. 6:10-18) Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

 

Jag ska ta på mig det skydd som Gud har gett mig genom frälsningen i Jesus Kristus. Jag ska ta på mig Guds hela vapenrustning. Då kan den onde ”rassla med sina vapen” och försöka skrämma mig – men förgäves. Jag har tagit emot ”fridens evangelium”, och trons sköld kommer att släcka den ondes alla brinnande pilar.

 

------------

 

I tro under himmelens skyar har fäderna skördat och sått, och än genom städer och byar går väckelseropet de fått. Se, tiden är fullbordad, för Herren Krist ge rum, gör bättring ifrån synden, tro evangelium. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror.

 

Gud mötte med nåden oss alla i dopets välsignade stund, med ordet han än vill oss kalla och tukta och trösta i grund. Kring helga nattvardsbordet han samlar än sitt folk, där möter han de sina, en evig kärleks tolk. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror.


Den eld som vår Frälsare tände skall föras från vän och till vän, till alla han budskapet sände, som själv han ju bjuder oss än: Gå ut i hela världen förkunnande mitt ord för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror.


I tro under himmelens skyar vi vandrar i fädernas spår, vi bidar i städer och byar en Andens och Gudsrikets vår. Vår saliga förvissning, vårt fäste och vårt mod är syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror.


I tro under himmelens skyar vi nalkas den skimrande strand, i hoppet, som städse förnyar vår lovsång i jordlivets land, kring Lammets tron vi sjunger en gång i Faderns hus den sällsamt nya sången, lik stora vattens brus. Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror.

(Göran Widmark)

 

Gud välsigne dig