KRISTINEBERGSPROFETIAN

 

Då arbetarna sprängt sin salva i gruvan för natten gick de hem. Följande morgon då de kom till gruvan i Kristineberg så fanns det en stor Kristusgestalt på väggen, som skimrade. Den var flera meter hög och visade Jesus Kristus, med ett lamm i famnen, en basun i handen,  handen utsträckt till välsignelse och trampande på ormens huvud.

 

På sitt huvud bar han en krona i guldglänsande stenar. Från hjässan och till fotbladet faller ett band över hela klädnaden, påminnande om den ström av blod, som flödar från honom. Den fotsida manteln är silverglänsande, men skimrar i purpurrött vid viss sidobelysning.

 

Under Kristusgestalten ser man ett upp och nervänt stort ormhuvud, som Jesus trampar på, man ser också tungan på ormen och en gifttand.

 

I samband med detta kom man ihåg en gammal profetia från 1800-1900 talet, som framburits av kvinna i Lappland omkring sekelskiftet. Den nedtecknades i original och förvaras i Landsmålsarkivet i Uppsala.

 

Innehållet i profetian är följande:

 

I världens sista tider kommer det, att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer, att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud, vet om den dagen.

 

Beviset på, att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. Folken kommer också, att bli egenkära och lita på sig själva. Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner.

 

Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer, att tro att människorna själva har åstadkommit undret. Framtidens människor kommer, att göra stora uppfinningar, ja, så stora, att de anser, att inte ens Gud, gjort sådana underverk.

 

Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer, att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer, att sakna själ.Människorna kommer, att resa på drakliknande fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden.

 

På den tiden kommer människor, att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. Nästa etapp blir försöket, att övervinna döden. Ingen skall behöva dö, utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon, att se med.

 

De vill ej bättra sig, från sina synder. Vedermödans plågor skall övergå, alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt, att höras. Men i Norden finns ett land med ett resligt folk och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden.

 

Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son, i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet, skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider.

 

Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud, att förbarma sig över människorna i Nordanlandet, därför att de är så givmilda av sig. Men även det foket skall tilltaga i synd.

 

Då kommer Gud, att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning han själv tillrett. Det kommer en tid, att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de, att glömma det och gudlösheten får övertaget bland folket.

 

De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud är kunskapens gud. Det skimrande berget kommer då, att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där.

 

Denna gång kommer Kristusbilden, att visa sig uppe på bergets topp så, att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. Gud kommer även en tid, att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudsbilden visar sig och dess boning inte krossas av människohänder.

 

Emellertid tilltar gudlösheten, Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand, ifrån Nordlandets folk.

 

De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån,då skall dom komma över dem.Sjufalt och åter sjufalt värre, än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk.

 

( Så långt profetian. Du kan själv "googla på kristus i berget", där går det också att se bilden på Kristus i berget. )

 

Gud välsigne dig.