Rom 7:4-7  Obs! Betydelsen av verserna är med svart text ! 

 

Förut var den judiska lagen er man, er herre, men ni dog med Kristus på korset, och eftersom ni är döda är ni inte längre "gifta" med lagen, och den har ingen makt över er. Sedan uppstod ni med Kristus, till ett nytt liv, och nu är ni nya människor. 

Ni är så att säga "gifta" med denne man, som stod upp från de döda, och nu kan ni tjäna Gud, genom att göra gott. När er gamla natur fortarande levde, tvingade synden er, att göra allt det onda, som leder till död. Men nu behöver ni inte lägre oroa er över judiska lagar och seder, för ni har dött bort ifrån deras fångenskap.

Nu kan ni verkligen tjäna Gud, inte på det gamla sättet genom, att mekaniskt lyda en massa regler, utan på det nya sättet av hela ert hjärta. Betyder detta, att jag menar, att Guds lag är ond ? Naturligtvis inte ! Nej, lagen är inte syndig, men det var lagen, som visade mig min synd.

 

Vad innebär det, att vara en ny "människa" ? I och med, att du bekänner Jesus som Herre, förändras ditt liv för all framtid. En otroendes sinne är koncentrerat på den egna personliga "lyckan" i tillvaron . Hans kraftkälla är den egna motivationen. Den troende däremot, har satt Gud, i centrum. Han är kraftkällan i vardagen. Många kristna upptäcker, att hela deras syn på tillvaron och världen förändras den dag de tar emot Jesus.

 

Somliga försöker göra sig förtjänta av Guds gemenskap, genom att hålla ett antal regler, men det enda de får ut av denne ansträngning är irritation och besvikelse. Vilken lättnad måste det då inte vara, att upptäcka, att vägen till Gud, redan ligger öppen på grund av Jesu offer ! Man behöver ju bara tro på honom för, att bli Guds barn och så snart man känner sig trygg, i Guds kärlek förändras hela ens tankesätt. 

 

Nu försöker man inte längre nå fram till Gud, genom att hålla en massa regler. Ändå blir resultatet, att man mer och mer liknar Jesus, bara genom att leva tillsammans med honom dag för dag. Kanske är det inte så underligt trots allt. När Den Helige Ande, vänder vår blick bort från vårt eget, och riktar den mot Jesu kärlek, kan vi inte annat än återspegla honom.

 

Många kristna har uppfattningen att lagen bara är, ett antal etiska regler, för gott uppförande. På Paulus tid berörde begreppet lagen, hela det judiska samhället. Paulus samtida bland judarna, trodde knappast att de skulle få evigt liv, genom att hålla sabbatsbudet, och avhålla sig från mord, förtal, och liknande. De hade uppfattningen, att de som judar, rdan hade sitt på det torra.

 

De var en del av "systemet", de var omskurna, deltog i de föreskrivna högtiderna och höll sig borta från "orenhet". Både män och kvinnor ansåg, att de var en del av det judiska religiösa och sociala livet. På Luthers tid (1500-talet), hade en liknande situation utvecklats, och många trodde, att man blev frälst genom de så kallade "sakramenten", i den katolska kyrkan.

 

Om man var döpt, tog nattvarden och biktade sig regelbundet för en präst, var den allmänna uppfattningen, att det räckte för att bli frälst.  Luther förstod i sitt hjärta, precis som Paulus, att detta var fel. Den katolska kyrkan kunde lika lite, som det judiska systemet, utplåna synden. Det kan bara Gud, och han gör det uteslutande, som ett gensvar på tro.

 

Det är ofta inte särskilt svårt, att underordna sig ett regelsystem. Vi kan göra det automatiskt och av ren självbevarelsedrift. Har det t ex hänt, att du allvarligt övervägt, att böja knä för en avgud, mörda någon eller planera en stöld ?Men att hålla sig inom ramen för sådana regler, ger ingen frälsning. Även om vi kunde leva helt felfritt, skulle vi ändå förstå, att vi är dömda i Guds ögon, eftersom vårt samvet fördömer oss.

 

I likhet med Paulus får vi ingen frid i synagogan eller kyrkan, förrän vi kommer till Jesus själv, för att ta emot frälsning, som han ger oss gratis, vare sig vi kommer från muslimsk, judisk, eller kristen bakgrund. Först när vi kommer fram till Jesus, kan vi andas ut av lättnad och tacksamhet. Men betyder det, att vi blir bättre på att hålla reglerna ?

 

Vi önskar väl, att det skulle vara så, särskilt om vår livsstil inte varit den mest moraliska. Men också sedan vi blivit frälsta, kommer vi att få kömpa med frestelser. Men nu är det lyckligtvis så, att Jesus, inte har kommit för, att vi skulle uppfylla lgaen, det är Jesus Kristus, som gör det, och han är målet för vår tro. 

 

När vi inser, att det är i Jesus, och inte i lagen, som det finns frälsning behöver vi inte längre ha all vår uppmärksamhet riktad på regler och beteendemönster, utan vi kan koncentrera oss på, att tjäna honom så väl vi kan, i kärlek och praktisk handling.

 

Gud välsinge dig...